Seminaarit Argentiinassa

Yksi Suomen Alko kauppa

ALKO 

 

Miten ALKO ottaa yritysvastuun huomioon? Voisitteko antaa esimerkin?

Alkossa vastuullisuutta johdetaan osana ylimmän johdon laatimaa ja hallituksen hyväksymää yritysstrategiaa. Operatiivisesta johtamisesta on vastuussa kunkin liiketoimintayksikön ja tukitoiminnon vetäjä.

Vastuullisuusstrategiamme korostaa vastuullisuuden roolia jokaisen alkolaisen arkityössä. Arjen vastuullisuusteot näkyvät Alkon sidosryhmille ja siten vaikuttavat asiakaskokemukseen. Näin toteutettuna vastuullisuus on vahvuutemme.

Esimerkiksi yhtiön strategiassa vastuullisuuden osalta koko yhtiön tavoitteeksi asetettiin menestyminen TNS Gallupin Yritysten Maine ja vastuullisuus -tutkimuksessa. Alko menestyikin tutkimuksessa mainiosti. Maineen osalta Alko sijoittui kaikkien yritysten kesken kolmannelle sijalle. Vastuullisuusindeksimme oli 36. Sijoitus vertailussa kaupparyhmän, finanssiryhmän ja palveluyritysten kesken laski yhdellä pykälällä, nyt sijalle 5. Monien tutkimukseen osallistuneiden yritysten osalta kasvavat sidosryhmäodotukset näkyivät tulosten heikentymisenä.

Alkon merkittävimmiksi vahvuuksiksi tutkimuksissa olivat valikoituneet

  • Ammattitaitoinen henkilöstö

  • Toimitus- ja palveluvarmuus

  • Asiakaslähtöisyys

  • Vakaus

  • Korkeatasoiset tuotteet ja palvelut

  • Johtava alallaan

Lisää tietoa strategiasta löytyy osoitteesta http://vuosikertomus.alko.fi/.

Käytännössä vastuullisuus näkyy mm. myynninvalvonnan toimenpiteinä. Alkossa kaikkia alle 25-vuotta näyttäviä asiakkaita pyydetään todistamaan ostokelpoisuutensa. Vuonna 2014 Alkon aukioloaikana pyydettiin nuorelta näyttävää asiakasta joka 3. sekunti todistamaan ikänsä. Alkossa asio viime vuonna lähes 60 miljoonaa asiakasta.

Toisena käytännön esimerkkinä vastuullisuusteoista voidaan mainita Lasten seurassa -ohjelmaa tukeva Orpokoti-filmi, jolla oli yli 720 000 Youtube – näyttökertaa vuoden 2014 viimeisen kolmanneksen aikana. Orpokotivideo on toteutettu Alkon tuella. Videon on tarkoitus herättää aikuisia ajattelemaan omaa alkoholinkäyttöään lasten seurassa, teemalla ”Lapsi ei voi valita vanhempiaan”.

 

Millä tavalla voitte olla varmoja yritysvastuun toteutumisesta niissä maissa joiden kanssa teette yhteistyötä?

Kuva Alkon edustajista Mendozan seminaarissa. Kuvassa vasemmalta: Hille Korhonen, toimitusjohtaja Minna Alitalo, ostojohtaja Petri Aalto, valikoimanhallinnan päällikkö Timo Tossavainen, tuotepäällikkö

Kuva Alkon edustajista Mendozan seminaarissa. Kuvassa vasemmalta:
Hille Korhonen, toimitusjohtaja
Minna Alitalo, ostojohtaja
Petri Aalto, valikoimanhallinnan päällikkö
Timo Tossavainen, tuotepäällikkö

 

Kansainvälisessä toimitusketjussa toimittaessa ei koskaan voida olla varmoja, että sovitut periaatteet toteutuvat käytännössä. Pyrimme kuitenkin varmistamaan sovittujen eettisten periaatteiden toteutumisen edellyttämällä kaikilta tavarantoimittajilta kirjallista sitoutumista BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) eettisiin toimintaperiaatteisiin. Sen lisäksi käymme aktiivista dialogia tavarantoimittajien ja tuottajien kanssa näiden periaatteiden käytännön vaikutuksista. Tarjoamme tukea ja työvälineitä vastuullisen toiminnan edistämiseksi. Vierailemme säännöllisesti viinituotantoalueilla ja tavoitteenamme on tavata paikallisia tuottajajärjestöjä ja työntekijäjärjestöjä saadaksemme realistisen kuvan vallitsevista työolosuhteista. Lisäksi teetämme tuotantolaitoksille tarkastuskäyntejä ns. auditointeja. Periaatteemme on; Mikäli epäkohtia havaitaan, niihin aktiivisesti puututaan.

Voisitteko kertoa miksi Suomessa valtiolla on alkoholin myynnin monopoli? Esimerkiksi kertokaa historiaa ja mitä hyötyjä monopoli on tuonut.

Alko Oy on itsenäinen, Suomen valtion omistama osakeyhtiö, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan ja valvontaan.

Suomalainen alkoholijärjestelmä perustuu vastuuajatteluun, ja sen tavoitteena on minimoida alkoholijuomien käytöstä mahdollisesti aiheutuvat haitat. Alkon toiminta ja yli 4,7 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien vähittäismyynnin yksinmyyntioikeus perustuvat sosiaali- ja terveyspoliittisiin tavoitteisiin vähentää alkoholin kulutuksen haittavaikutuksia.

Alko on perustettu vuonna 1932.

Olivatko molemmat seminaarit , Mendozan ja Buenos Airesin, hyödyllisiä teille? Mitkä asiat olivat hyödyllisiä ja mitä jäi puuttumaan?

Molemmat seminaarit koettiin hyödyllisiksi. Positiivista oli huomata, että vastuullisuuden teemat olivat osallistujille aiempaa tutumpia. Argentiinassa lainsäädännön muutokset tukevat vastuullista yritystoimintaa. Tuottajat ovat oma-aloitteisesti kehittäneet omia vastuullisuusohjelmia kansainvälistä trendiä mukaillen. Keskustelu oli aktiivista ja avointa. Myös haasteita nostettiin esille. Esimerkiksi korruptio ja pimeä työ sekä niiden vaikutukset viinitilojen työntekijöiden oikeuksiin.

Minkä määrän viiniä ALKO ostaa Argentiinasta vuosittain?

Vuonna 2014 Argentiina oli myynniltään 7. suurin viinien alkuperämaa Alkossa. Myymme vuosittain 2,975 miljoonaa litraa argentiinalaista viiniä, mikä on 5,4 % viinien kokonaisvolyymistä. Valikoimissamme oli vuoden lopussa 159 tuotetta, jotka tuotettiin 45 eri tuotantolaitoksessa usealla eri viinintuotantoalueella.

Mikä tilanne tai asia kiinnitti teidän huomionne tällä matkalla? Esimerkiksi ihmiset, ruoka, maisemat, tavat…

Buenos Airesin seminaariin osallistui myös järjestävän yliopiston nuoria opiskelijoita. Juttelin heidän kanssaan opiskelusta Argentiinassa, urasuunnitelmistaan ja tulevaisuuden haaveistaan. Nuoret osallistuivat seminaariin, koska kokivat sen mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi. Uskon että positiivinen kehitys maassa jatkuu myös tulevaisuudessa.” kertoo ostojohtaja Minna Alitalo.

______________________________________________________________________

Lisätietoja www.alko.fi sekä Alkon vuosikertomus 2014 osoitteessa http://vuosikertomus.alko.fi/.